Make your own free website on Tripod.com
Mesudiye

mesudiye.jpg (27785 bytes)

TARİHİ

Bugünki İlçe sınırları içinde yer alan Musalı Köyü'nün batısında Meletios adlı eski bir yerleşme vardır. Ayrıca, Kale Köyü yakınlarında Danişmendliler Dönemi'nden kalma mezar taşları ve yine kent yakınlarında bir Bizans şato kalıntısı bulunmaktadır.

Bu süre Rum Pontos İmparatorluğu'nun yönetimi altında kalan Mesudiye, daha sonra Hacı Emiroğulları'nın üstünlüğünü tanıdı. Bazı belgelere göre, Hacı Emir Bey'in malikanesi Mesudiyesi İlçesi'nin Eskidir Köyü içinde bulunmaktaydı.

1461'de Osmanlılar'a geçen kent, bu dönemde Karahisar-ı Şarki Kazası(na bağlı Milas adı altında bir nahiye merkeziydi. XIX. yy'da Karahisar-ı Şarki Sivas Vilayeti'ne bağlı bir sancak merkezi olunca, Milas adıyla da anılan kent, 1891'de II. Abdülhamid'e atfen Hamidiye adını aldı.

Semseddin Sami XIX. yy sonlarında Hamidiye'yi (Mesudiye) şöyle tanıtır:

"Sivas Vilayeti Karahisar-ı Şarki Sancağı'na bağlı kaza merkezi bir kasabadır. Eskiden Milas adıyla da anılırdı. Kazanına birçok yerinde bakır, demir ve kurşun madenleri işletilmekte ise de, henüz dışsatıma sunulamamıştır. Kaza 10 nahiye ve 150 köyden oluşur. 34.000 kişiden oluşan nüfusunun 4.000'e yakını Rum ve Ermeni, geri kalanı ise Müslüman'dır. Kazada toplam 71 cami ve mescit, 6 medrese, 1 rüştiye, 80 İslam ve 20 Hıristiyon ilkokulu vardır".

Ali Cevad ise Hamidiye'ye (Mesudiye) ilişkin şu bilgileri verir.

"Sivas Vilayeti Karahisar-ı Şarki Sancağı'na bağlı kaza merkezi bir kasabadır. Kasaba yeni kurulduğundan, konut az ve düzensizdir. Nüfusu 2.000 dolayındadır. Karadeniz'e dökülen Melet yada Milas Çayı, kasabadan geçer.

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Mesudiye adyını alan kaza, 20 Mayıs 1933'te Şarkikarahisar'ın Sivas İli'ne katılmasıyla, Şarkikarahisar'dan ayrılarak Ordu'ya bağlandı.

GENEL

Ordu'nun en geniş İlçesi olan Mesudiye, ilin güneydoğusunda yer alır. Kuzeyden  Ulubey ilçesi, doğudan Kabadüz İlçesi ve Giresun İli, güneyden Sivas İli, batıdan Gölköy, Gürgentepe İlçesi ve Tokat İli'yle çevrilidir.

Yüzölçümü 1.180 km2'dir. Ortalama yükseltisi 1.065 metredir. 1997 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçe merkezi nüfusu 6.074, köyleriyle birlikte toplam 29.437'dir *. Mesudiye, 1933'te Şebinkarahisar'ın Sivas'a bağlanmasıyla, ondan ayrılarak, Ordu'ya bağlı bir İlçe yapılmıştır.

İlçe ekonomisinde, tarımsal üretim egemendir. İlçenin önde gelen ürünleri, patates ve buğdaydır. Bunun yanı sıra, hayvancılır ve arıcılık yapılır ve zengin orman ürünlerinden yararlanılır.

Keyfalan300.jpg (29345 bytes)

Keyfalanyayla300.jpg (17295 bytes)

mesudiye1.jpg (22834 bytes)

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)