Make your own free website on Tripod.com
Perşembe

persembehar.jpg (27731 bytes)

TARİHİ

Kent, İÖ VIII. yy'da Vona adı altında, Miletoslular'ca kuruldu. Bu dönemde Vona'nın önemli bir liman kenti olduğu bilinmektedir.

Kent, 1204'te Rum Pontos İmparatorluğu topraklarına katıldı. Bir ara Hacı Emiroğulları yönetimine geçtiyse de, genellikle Rum Pontos İmparatorluğu'na bağlı kaldı. 1391'de kısa bir süre için Osmanlılar'ın eline geçen Perşembe, 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden Rum Pontos Devleti'nin yönetimine bırakıldı. 1461'de ise kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.

Katip Çelebi, Cihhannüma'sında Vona'ya, Canik Sancağı kazaları arasında yer verir. Evliya Çelebi ise yöre halkının çoğunluğunu Tuna Türkleri'nin oluşturduğunu yazar.

Şemseddin Sami Perşembe'yi "Trabzon Vilayeti Merkez Sancağı'na bağlı Ordu Kazası'nın bir nahiyesi" olarak anlatır.

Vona, 25 Haziran 1945'te ilçe olarak Perşembe adını aldı.

GENEL

Ordu'nun kuzeyinde, büyük bir yarımada üzerinde kuruludur. Güneydoğusunda Merkez, güneyinde Ulubey ve güneybatısında Fatsa ilçeleri vardır.

Yüzölçümü 226 km2, ortalama yükseltisi 10 metredir. 1997 Genel Nüfus Sayımına göre İlçe merkezinin nüfusu 11.271, köyleriyle birlikte toplam 39.692'dir *.

Fındık ve mısır İlçenin en önemli ürünleridir. Meyveciliğin ve sebzeciliğin yanı sıra, İlçede balıkçılık da gelişmiştir.

İlçe kıyıları doğal playdır. Bu plajlardan başlıcaları Efirli, Aktaş, Kışlaönü, Çeşmeönü, Mersin ve Caka'dır.

persembe300.jpg (23880 bytes)

caka1.jpg (29738 bytes)

 

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)